สัมปะชาโน สติมา

สิ่งที่ ชาย หญิง ชาวบ้าน และพระสงฆ์ ควรพิจารณาอยู่เสมอ ๆ ทุก ๆ วัน
ฐานะ ๕ ประการ ที่ชาย หญิง ชาวบ้าน พระสงฆ์ ควรพิจารณาเสมอ ๆ ทุก ๆ วัน คือ

1. เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่พ้นความแก่ไปได้ 

2. เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่พ้นความเจ็บไข้ไปได้ 

3. เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่พ้นความตายไปได้

4. เราจะต้องพลัดพรากจากคน/สิ่งที่รัก จากคน/สิ่งที่ถูกใจในชีวิตทุกอย่าง

5. เรามีกรรม(คือการกระทำทางกาย วาจา และใจ)เป็นของตนเอง, 
เป็นผู้รับผลกรรม, เกิดมาเพราะกรรม, สืบเผ่าพันธุ์มาเพราะกรรม, 
อยู่ได้เพราะอาศัยกรรม, เราทำกรรมใดไว้ ดีก็ตาม ไม่ดีก็ตาม  จะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น 
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 10 มกราคม พ.ศ. 2559
อ่าน : 1722

สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ