สัมปะชาโน สติมา

ขะโณ โว มา อุปัจจะคา ขณะ อย่าได้ก้าวข้ามท่านทั้งหลายเลย
ขะโณ โว มา อุปัจจะคา
ขะโณ  - ขณะ กาล ยาม  หรือเวลา
มา - อย่า
อุปัจจะคา - ได้ก้าวข้าม
โว - ท่านทั้งหลาย

ขะโณ โว มา อุปัจจะคา
ขณะ อย่าได้ก้าวข้ามท่านทั้งหลายเลย

คำสอนของพระพุทธเจ้าบทนี้ หมายถึง เวลา แม้จะครู่เดียว หรือแป๊บเดียว ก็อย่าให้มันผ่านไปเปล่า โดยไม่เกิดประโยชน์อะไร 
กล่าวคือ อย่าทิ้งเวลาให้สูญเปล่า แม้เสี้ยววินาทีเดียว

ประโยชน์เฉพาะหน้า ได้แก่ งาน อาชีพ การเรียน วัตถุสิ่งของ ปัจจัย 4 ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้โดยปกติสุข
ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ คือ การเข้าใจ การถึง การบรรลุสัจธรรม อันได้แก่ การฝึกฝนอบรมพัฒนาตนเอง จนรู้จริงเห็นแจ้งในความเป็นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตาของชีวิต ของโลก และของสังคม

สายด่วนชาวพุทธ สังคมแห่งพรหมวิหารธรรม
www.buddhisthotline.com

25 ธันวาคม 2566

ต้องการสนับสนุน อุปถัมภ์โครงการสายด่วนชาวพุทธ ดูรายละเอียดที่
https://buddhisthotline.com/index.php?page=frmnews&newsid=359
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566
อ่าน : 350

สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ