สัมปะชาโน สติมา

ไม่ว่ายุคสมัยใด เวรทั้งหลายในโลกนี้ ย่อมไม่สงบระงับได้ด้วยเวรเลย
น หิ เวเรน เวรานิ    สมฺมนฺตีธ กุทาจนํ
อเวเรน จ สมฺมนฺติ   เอส ธมฺโม สนนฺตโน

ไม่ว่ายุคสมัยใด เวรทั้งหลายในโลกนี้ ย่อมไม่สงบระงับได้ด้วยเวรเลย 
โดยที่แท้ เวรย่อมสงบระงับได้ ด้วยความไม่มีเวร, 
ธรรมนี้เป็นธรรมเก่า แต่คงความเป็นอมตะนิรันตร์กาล

เวร แปลว่า  โกรธ โทสะ  แค้น ขุ่นเคือง หงุดหงิด งุ่นง่าน เดือดดาล ต้องการทำลายฝ่ายตรงข้าม

-----------
น หิ เวเรน เป็นต้น ความว่า  

คนเรา เมื่อล้างสถานที่ซึ่งเปื้อนแล้วด้วยของไม่สะอาด เช่น น้ำลายและน้ำมูก เป็นต้น โดยใช้ของไม่สะอาด เช่น น้ำลาย น้ำมูก เหล่านั้นแล ย่อมไม่สามารถทำให้เป็นสถานที่สะอาดหมดจด และหายกลิ่นเหม็นได้, 

โดยที่แท้ สถานที่แห่งนั้น กลับเป็นที่ไม่สะอาด และมีกลิ่นเหม็นยิ่งกว่าเก่าอีก ฉันใด. 

คนเรา เมื่อด่าโต้ตอบคนอื่นที่ด่าเราอยู่ เมื่อตบตีทำร้ายคนอื่นที่ตบตีทำร้ายเราอยู่ ย่อมไม่สามารถทำให้เวรสงบระงับด้วยเวรได้

โดยที่แท้ คนนั้นชื่อว่าทำเวรนั่นเองให้พอกพูดมากขึ้น ฉันนั้นนั่นเทียว. 

ไม่ว่ายุคสมัยใด ขึ้นชื่อว่าเวรทั้งหลาย ย่อมไม่สงบระงับได้ด้วยเวร, โดยที่แท้ เวรทั้งหลายชื่อว่าย่อมพอกพูนเพิ่มขึ้นอย่างเดียว ด้วยประการฉะนี้.


อเวเรน จ สมฺมนฺติ ความว่า  ของไม่สะอาดมีน้ำลายเป็นต้นเหล่านั้น หากคนเราล้างด้วยน้ำที่ใสสะอาด ย่อมหายหมดจดได้, สถานแห่งที่นั้นย่อมเป็นที่สะอาดหมดจด ไม่มีกลิ่นเหม็น ฉันใด, 

เวรทั้งหลายย่อมระงับ คือย่อมสงบ ได้แก่ ย่อมถึงความไม่มี ด้วยความไม่มีเวร คือ ด้วยน้ำคือขันติและเมตตา ด้วยการใช้ปัญญา [และ] ด้วยการพิจารณาถึงผลดีผลเสียของเวรและการไม่มีเวรอย่างลึกซึ้ง ฉันนั้นนั่นเทียว.

น้ำที่ชำระล้างเวรได้ มี 2 อย่าง คือ 1. น้ำคือขันติ ความอดทน อดกลั้น ข่มใจไว้ได้ และ 2. น้ำคือ เมตตา ความรักความปรารถนาให้คนอื่นมีความสุข ความปลอดภัย ประสบสำเร็จในชีวิต

เอส ธมฺโม สนนฺตโน ความว่า ธรรมนี้ คือ ความสงบเวร ด้วยความไม่มีเวร เป็นของเก่า คือเป็นเส้นทางแห่งพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลาย ทุกๆ พระองค์เคยดำเนินไปแล้ว

สายด่วนชาวพุทธ
www.buddhisthotline.com
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
อ่าน : 342

สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ